ArtGalleryMe (https://www.artgalery.me/) weboldal, online vásárláshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeli
(ArtShop Vásárlási Feltételek)

Áttekintés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ArtGalleryMe weboldal (fenntartó: Zöldvilág.infó Kft.) (továbbiakban: Eladó) által a https://www.artgalery.me weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A weboldalt fenntartó Eladó adatai

 • Név: Zöldvilág.infó Kft.
 • Székhely: 2200 Monor, Szürkebarát dűlő 10853.
 • Adószám: 23514061-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-181509
 • Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Elektronikus elérhetőség: admin@artgalery.me | webiroda@zoldvilag.info.hu
 • Telefonszám: +36 70 606 1169
 • Bankszámlaszám: CIB Bank 10701276-73971168-51100005 (IBAN: HU80 1070 1276 7397 1168 5110 0005)
                                ERSTE Bank 11600006-00000000-97730336 (IBAN: HU81 1160 0006 0000 0000 9773 0336)
 • Kapcsolattartó: Majercsik László szobrász
 • Szerződés nyelve: magyar

Fogalmak

 • Eladó: az a jogi személy, aki művészi munkákat, alkotásokat értékesít
 • Vásárló: az a fogyasztó, vásárló, aki a művészi munkákat, alkotásokat megvásárolja
 • Szolgáltatás: alkotások értékesítése
 • Alkotás: Minden olyan termék, művészi munka, alkotás, amely megtalálható a https://www.artgalery.me weboldalon.

A megrendelés és visszaigazolás menete, a szerződés létrejötte

A https://www.artgalery.me honlap webáruházának használatával, a vásárlással a Vásárló a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket tudomásul veszi és elfogadja. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

A weboldalon nem feltétel a regisztráció.
A Vásárló először kiválasztja a webáruházban a megvásárolni kívánt alkotást.
A Vásárló a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával a megvásárolandó alkotást a kosárba teszi. Ezt követi a számlázási adatok megadása (családnév, utónév, cím, e-mail cím, telefonszám, esetleg cégnév).
Négy féle módon valósulhat meg az alkotás vételárának kifizetése:

 • bankkártyás fizetéssel, a vásárlás folyamatán
 • közvetlen banki utalással a megrendelést visszaigazóló e-mailben megadott bankszám valamelyikére
 • PayPal 
 • utánvétes fizetéssel, helyszíni átvétel esetén

Az online bankkártyás fizetések a Woocommerce rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A bankkártyás fizetés választható, és egyben a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót. A Vásárló átkerül a bankkártyás fizetés felületére, ahol megteheti az adott alkotás vételárának kifizetését, majd ezt követően Vásárló ismét az Eladó weboldalára kerül visszairányításra.

A vásárlásról és a sikeres fizetésről az Eladó visszaigazolást küld e-mailen a Vásárlónak.

A Vásárló a megvásárolt alkotást az Eladó telephelyén átveheti személyesen, választás esetn megszervezzük az alkotás Vásárlóhoz történő szállítását. A házhozszállítás Magyarország területén a vásárlást követő 1 héten belül megtörténik, külföldre a szállítmányozó cégek által megadott szállítási határidők érvényesek. A szállítás költségeit minden esetben a Vásárló viseli.

Az adásvételi szerződés létrejötte: A szerződés akkor jön létre a felek között, amikor az Eladó visszaigazolja a megrendelést a weboldalon vagy E-mail üzenetben. A megrendelés visszaigazolásával a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:81. §-a szerinti „elektronikus úton kötött szerződés”, valamint a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre az Eladó és a Vásárló között. Az Eladó abban az esetben teljesíti az alkotás átadását, leszállítását, ha a Vásárló az alkotás teljes vételárát kiegyenlítette.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Felek megállapodnak, hogy a Weboldalon leadott megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A Vásárló jogosult az Eladótól a megrendelésről elektronikus úton másolatot kérni.

Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó és a Vásárló közötti e-mailes kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó honlapon vagy e-mailen történő visszaigazolás az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

Árak

A honlapon feltüntetett árak az adott alkotások adókkal megnövelt teljes összege, azaz az alkotások bruttó árai.

Jog- és kellékszavatosság

Az Eladó az alkotás per-, teher- és igénymentességéért felelősséget vállal.
Az Eladó minden általa értékesített alkotás eredetiségéért szavatosságot vállal és az eredetiségről igazolást állít ki. Ha az alkotás eredetiségével kapcsolatban bármely kétség merülne fel, úgy a Vásárló erre vonatkozó kifogását haladéktalanul köteles írásban jelezni az Eladónak.
Az alkotásért a Galéria jótállást nem vállal.
Az Eladó minden hibájával és hiányosságával együtt abban az állapotában adja el az alkotást, amelyben az az eladás idején van. A Vásárló minden esetben személyes szemrevételezéssel meggyőződhet az alkotás állapotáról az Eladó címén, a szemrevételezés kimondottan javasolt.
Amennyiben az alkotás a szállítás közben megsérülne, akkor ezt haladéktalanul, de legkésőbb az alkotás átvételétől számított 3 napon belül köteles a Vásárló írásban jelezni az Eladónak (e-mailben az admin@artgalery.me e-mail címre).
Amennyiben Vásárló a 3 napon belüli jelzést megtette, abban az esetben:

 1. A Vásárló visszaszállítja vagy visszaszállíttatja az alkotást legkésőbb 14 napon belül és a Eladó a művész által helyreállíttatja, ezután pedig ismét kiküldi az alkotást a Vásárlónak,
 2. illetve amennyiben ez nem lehetséges a visszaszállítási költséget is beleértve az Eladó visszafizeti a vételárat az alkotás visszaszállítását követő 8 napon belül a Vásárlónak.

A csomagolási költség minden esetben a Vásárlót terheli, és a visszafuvarozóval való egyeztetés is a Vásárló feladata. Amennyiben a Vásárló nem szállítja vissza az alkotást 14 napon belül, úgy az akként tekintendő, hogy a Vásárló a minőségi kifogását nem kívánta érvényesíteni és a teljesítést szerződésszerűként elfogadta.

A 2013. évi V. Törvény (Ptk.) 6:163 §. (2) bekezdése fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések esetére 2 éves szavatossági időt biztosít.
A kellékszavatossági felelősség a hibás teljesítésre vonatkozik. Az Eladó hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem eredeti. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Felelősség kizárás

A Vásárló az Artshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Az Eladó nem felelős semmiféle vírusért vagy a weboldal elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a weboldalnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért.
Az Eladó nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Galéria hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Galéria, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

Az elállás joga

A fogyasztó és a Galéria közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a Vásárlót megilleti a feltétlen, indoklási kötelezettség nélküli elállás joga.
A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy elállási jogát az Eladóval szemben kell gyakorolnia.
A termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül a Vásárló jogosult a vásárlástól elállni. Természetesen a Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló emailen, vagy postai úton küldheti el az Eladónak. Az írásbeli elállás nyilatkozatának mintája a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete, azonban a minta használata nem kötelező. A Galéria e-mailen haladéktalanul visszaigazolja a vásárlói nyilatkozat megérkezését.
Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Az Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A Vásárló köteles az Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli, éppen ezért utánvéttel nem lehet a terméket visszaküldeni az Eladó részére. A Vásárlót a visszaküldés díján felül egyéb költség nem terheli.

Szerzői jogok, védjegy

A https://www.artgalery.me oldalon található tartalom a Zöldvilág.infó Kft. szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.
A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. A honlapon látható színek a számítógép egyedi beállításai miatt eltérhetnek a valóságban látható színektől. Minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit – a szemrevételezés javasolt. Az Eladó nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő színek és a valós színek különbsége miatt online vásárlás esetében sem, ha ez az eltérés nem jelentős. Az illusztrációk kizárólag saját felhasználás céljából a Vásárló merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak, azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozataluk és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerinti egyéb felhasználásuk a Zöldvilág.infó Kft. írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. A Zöldvilág.infó Kft-t megillető szerzői jogok megsértése esetén a Zöldvilág.infó Kft. az Szjt. szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a jogsértővel szemben, így a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését is követelheti.

A Vásárló jogérvényesítési lehetőségei

A Vásárló jogosult valamennyi, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő panaszát az Eladónak írásban vagy szóban bejelenteni. Az Eladó elérhetőségei az ASZF első bekzdésében találhatók.
Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és a lehetőségek szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz intézésével a Vásárló nem elégedett, akkor a Galéria írásos jegyzőkönyvet készít, melyet a Vásárló által megadott e-mail címre továbbít a Vásárlónak. Ezt követően a panasz írásos panasznak minősül.
Az írásban érkezett panaszokat az Eladó köteles harminc napon belül írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. A panasz ügyintézésével kapcsolatos további szabályokat a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.
Amennyiben a Vásárló és az Eladó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-213, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Egyéb rendelkezések

A weboldal megtekintésével, és a termék megrendelésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és azokat elfogadta.
A szerződés magyar nyelven jön létre.
A szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az Eladó egyoldalúan jogosult a honlapon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A honlapon új szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről az Eladó többek között a honlapon tájékoztatja a Vásárlókat.
A honlapot minden Vásárló kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A Vásárlók a honlap meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót.
Vásárlók a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlapon megadott és kezelt személyes adataikat az Eladó az ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.
Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól, a honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényes.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:

Budapest, 2023. 08. 16.

Melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

e-mail:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kér segítséget?

A visszatérítéssel és visszaküldéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk az admin@artgalery.me címen.